นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 84 คน

เยี่ยมชม 266,939 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

1.โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลงิม

ชื่อโรงเรียน จำนวนนักเรียน รวม
ชาย หญิง
โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) 177 155 324
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตรเทศบาลตำบลงิม 46 59 106
รวม 193 214 437

หมายเหตุ : ข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

2.โรงเรียนในเขตเทศบาลสังกัด สพฐ.เขต2

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ชาย หญิงรวมทั้งสิ้น
1โรงเรียนบ้านควร 28 2351
2 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 41 49 90
3โรงเรียนบ้านแบ่ง 31 23 54
4 โรงเรียนบ้านเลี้ยว 44 32 76
5โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 17 16 33
รวม161 143 304

หมายเหตุ : จำนวนข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 10 แห่ง

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลงิม (สาขาอำเภอปง) 1 แห่ง

ด้านสาธารณสุข

1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิม (รับผิดชอบหมู่ที่ 4,9,17,18) 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองบัว (รับผิดชอบหมู่ที่ 2,3,8,15) 3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเลี้ยว (รับผิดชอบหมู่ที่ 5,10)

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

ในเขตเทศบาลตำบลงิม มีศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง ซึ่งทุกศูนย์ฯ ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากกรมประชาสงเคราะห์ (นอกจากนั้นเทศบาลได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นบางส่วน) โดยให้การสงเคราะห์แก่คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว และได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการในอำเภอปงและอำเภอเชียงม่วน ได้รับการช่วยเหลือทางการศึกษา และการฟื้นฟูทางร่างกายอย่างสะดวกและทั่วถึง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในเขตเทศบาลงิม มีสถานีตำรวจภูธรย่อยดอนไชย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลงิมและพื้นที่ใกล้เคียง
ตั้งอยู่บ้านดอนไชย หมู่ที่ 4 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวนทั้งสิ้น 123 นาย
รถดับเพลิง 1 คัน
รถยนต์บรรทุกน้ำขนาดความจุ 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
รถยนต์ตรวจการ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแก่ประชาชนและพื้นที่ใกล้เคียง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ร้อยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดจำนวน 10 แห่ง (มีทุกหมู่บ้าน)
ร้อยละ 2 นับถือศาสนาคริสต์ โดยมีคริสตจักรเจริญธรรม จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านต้า หมู่ที่ 18 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ในเขตเทศบาลตำบลงิม มีการจัดงานเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ เช่น งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีวันสงกรานต์ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ

เปลี่ยนภาษา