นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 266,909 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

ในเขตเทศบาลตำบลงิม ใช้เส้นทางคมนาคมทางถนนเป็นหลักเท่านั้น โดยมีเส้นทาง คมนาคมทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1092 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 (ปง) และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1148 (บ้านแฮะ) ผ่านเขตเทศบาลตำบลงิม เป็นถนนลาดยางตลอดสายและมีรถยนต์โดยสารประจำทางวิ่งผ่านทุกวัน ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านมีทั้งถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


การไฟฟ้า

ในเขตเทศบาลตำบลมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน


การประปา

เทศบาลตำบลงิมยังไม่มีกิจการประปา ซึ่งประปาที่ใช้ในพื้นที่เป็นประปาของหมู่บ้านมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน


การสื่อสารและโทรคมนาคม
การไปรษณีย์ ในเขตเทศบาลตำบลงิมมีไปรษณีย์รับอนุญาต 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านดอนไชย หมู่ที่ 4 รับผิดชอบในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
โทรศัพท์ ในเขตเทศบาลไม่มีสำนักงานขององค์การโทรศัพท์ตั้งอยู่ แต่มีโทรศัพท์สาธารณะ ตั้งอยู่ทั้งหมด 18 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งระบบชุมสายโทรศัพท์ทำให้สามารถติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้
สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลงิม สามารถรับฟังวิทยุได้ 6 สถานี และสามารถรับชมโทรทัศน์ได้ 6 ช่องสถานี
วิทยุสื่อสาร เทศบาลตำบลงิม ใช้ข่ายสื่อสารข่ายหลักคือ 155.700 (ของอำเภอ) ข่ายรองคือ 155.600 และ 155.495 (ข่ายร่วมคือเวียง) นามเรียกขานก็คือ คือเวียง ส่วนนามเรียกขานของศูนย์ดับเพลิงคือ ม้าแดง
เปลี่ยนภาษา