นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 267,022 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลงิม

ตำบลงิมเดิมชื่อ “ คือเวียงจ่ำ” พื้นที่เดิมเป็นเนื้อที่ของบ้านป่าแดง หมู่ที่ 9 ปัจจุบันเป็นพื้นที่ตั้งศาลเจ้า “เจ้าหลวงคือเวียงจ่ำ” ซึ่งได้อพยพมาจากจังหวัดน่าน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2325 เป็นสถานที่เคารพของชาวบ้านในเขตตำบลงิม

เจ้าหลวงคือเวียงจ่ำ มีพระอนุชาอีกพระองค์หนึ่งมีพระนามว่า “ เจ้าพญาช้างขาว” ช้างขาวหรือช้างเผือกเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองมาแต่อดีตกาล ชาวบ้านได้อาศัยพระบารมีของเจ้าพญาช้างขาว ต่อมาชาวบ้านจึงได้ตั้งศาลไว้ที่กลางทุ่งนาบ้านปัวลุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลงิม

ชื่อตำบลงิมเป็นชื่อของลำน้ำงิมที่ผ่านพื้นที่ เมื่อมีการจัดตั้งตำบลจึงได้นำชื่อลำน้ำงิมมาตั้งเป็นชื่อตำบลงิม ลำน้ำงิมเป็นลำน้ำสำคัญที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค ตลอดจนเพื่อการเกษตร

ด้วยความเหมาะสมทั้งด้านภูมิประเทศ การครองชีพ จำนวนประชากร ความเจริญที่พร้อมจะพัฒนาในทุกด้าน กระทรวงมหาดไทยจึงเห็นว่าท้องถิ่นบางส่วนของตำบลงิมมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้ เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลงิม จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า “สุขาภิบาลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา” และให้มีเขตดังต่อไปนี้

ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1092 แยกทางหลวงหมายเลข 1091(ปง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 1148(บ้านแฮะ) ฟากตะวันตกระยะ 400 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางที่ถนนบ้านสันกลาง – บ้านหนองบัว บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1092 แยกทางหลวงหมายเลข 1091(ปง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1148(บ้านแฮะ)ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1092 แยกทางหลวงหมายเลข 1091(ปง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1148(บ้านแฮะ) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะ 1,000 เมตร

จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1092 แยกทางหลวงหมายเลข 1091(ปง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 1148(บ้านแฮะ) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงหมายเลข 1092 แยกทางหลวงหมายเลข 1091(ปง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 1148(บ้านแฮะ) และน้ำงิม ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ้งอยู่ตรงเส้นแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าแม่ยมฝั่งซ้าย

ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเรียบเส้นแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าแม่ยมฝั่งซ้าย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านถนนไปบ้านห้วยขุ่นถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นขนาบกับศูนย์กลางถนนไปบ้านห้วยขุ่น ฟากตะวันตก ระยะ 400 เมตร

ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนไปบ้านห้วยขุ่น ระยะ 400 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนน รพช. พย.11016/2 ดอนแก้ว – ดอนไชย ระยะ 400 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และเป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนบ้านปัวดอย – บ้านเลี้ยว ระยะ 400 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านน้ำงิม ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำงิม ฝั่งตะวันตก

ด้านตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเรียบน้ำงิม ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และเลียบลำน้ำลู ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1092 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 (ปง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 1148 (บ้านแฮะ) ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยน้ำลู ฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่อยู่แนวเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1092 แยกทางหลวงหมายเลข 1091(ปง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 1148 (บ้านแฮะ) ฟากตะวันตก ระยะ 400 เมตร

จากหลักที่ 5 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1092 แยกทางหลวงหมายเลข 1091(ปง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 1148(บ้านแฮะ) ฟากตะวันตก ระยะ 400 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบหลักที่ 1 โดยประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 126 ลงวันที่ 30 กันยายน 2535 ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ในปกครองจำนวน 10 หมู่บ้าน


สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้งเทศบาลตำบลงิมอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอปง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปง ประมาณ 19 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 12 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,500 ไร่ พื้นที่ของเทศบาลตำบลงิม ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนของทิศตะวันออกและทิศตะวันตกติดกับป่าสงวนแห่งชาติแม่ยม มีลำน้ำที่สำคัญอยู่ 3 สาย คือ ลำน้ำงิม , ลำน้ำลู และลำน้ำขาน ซึ่งไหลผ่านตามเนินเขาเข้าสู่พื้นที่


อาณาเขตติดต่อ

เทศบาลตำบลงิม มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับ บ้านแฮะ หมู่ที่ 11 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ทิศใต้ติดต่อกับ บ้านปางวัว หมู่ที่ 19 ตำบลงิม และบ้านดอนไชยป่าแขม หมู่ที่ 3 ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออกติดต่อกับ ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยม ฝั่งซ้าย
ทิศตะวันตกติดต่อกับ ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยม ฝั่งขวา

สภาพภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลงิมมีสภาพเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่


สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลงิม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม อากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน
ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ฝนตกชุกที่สุดในเดือนสิงหาคม – กันยายน
ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือนมกราคม

ประชากร

จำนวนประชากรของเทศบาลตำบลงิม ณ เดือนพฤษภาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 6,937 คน แยกเป็นชาย 3,466 คน หญิง 3,471 คน จำนวนหลังคาเรือน 2,448 หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 600 คนต่อตารางกิโลเมตร

ตารางจำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม % ชาย % หญิง
00-04 137 129 226 1.20 1.86
05-09 178 147 352 2.56 2.11
10-14 208 185 393 3.00 2.66
15-19 173 198 371 2.50 2.85
20-24 252 238 490 3.63 3.43
25-29 215 211 426 3.10 3.04
30-34 209 221 430 3.01 3.18
35-39 256 279 535 3.70 4.02
40-44 303 291 594 4.37 4.20
45-49 334 334 668 4.81 4.81
50-54 337 344 678 4.86 4.95
55-59 305 298 603 4.40 4.30
60-64 220 245 465 3.17 3.53
65-69 166 160 326 2.39 2.30
70-74 72 67 139 1.03 0.96
75-79 53 62 115 0.76 0.89
80+ 48 62 110 0.69 0.89
รวม 3,466 3,4716,937 50.4749.53

ที่มา : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลงิม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562


การวิเคราะห์ปิรามิดประชากร

จากปิรามิดจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของประชากรที่อายุต่ำกว่า 15 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มประชากรที่อายุระหว่าง 30 -44 ปี มีเป็นจำนวนมาก ลักษณะของการเคลื่อนตัวของสัดส่วนประชากรนี้จึงมีแนวโน้มว่า ในอนาคต 20 ปี ผู้สูงอายุจะมากขึ้น ในขณะที่ประชากรในวัยทำงานมีแนวโน้มลดลง

เปลี่ยนภาษา