นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 115 คน

เยี่ยมชม 78,051 คน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2561-2565)

2 เมษายน 2564 20 ครั้ง ชิษณุพงศ์ จตุนาม แชร์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

แนวทางพัฒนา

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบเศรษฐกิจ

     การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน

๒. พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพื่อประชาชน

 ๓. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๔. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพ

     การประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชน มีภูมิต้านทาน กำหนดวาระการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. การส่งเสริมอนุรักษ์ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง

๖. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน

๗. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

๑. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน

 ๒. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการ

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา

๑. ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล

แนวทางการพัฒนา

 ๑. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล

๒. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ

 ๓. การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทำงานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เปลี่ยนภาษา