นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 78 คน

เยี่ยมชม 266,946 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์

  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลงิม

  081-952-7435

 • นางสาวลัดดา วงค์กันทะ

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  081-386-8734

 • นายผจญ พวงจำ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  093-307-1785

 • นายพงษ์เทพ เทพวงศ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  093-132-2369

 • นางสาวจีรวรรณ กันชัย

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

  088-547-8997

 • นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์

  ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

  081-952-7435

 • นายพงษ์เทพ เทพวงศ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

  093-132-2369สำนักปลัด

 • นางสาวลัดดา วงค์กันทะ

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  081-386-8734

 • ตำแหน่งว่าง

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นายสมบูรณ์ ยารังษี

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

  089-515-4780

 • ตำแหน่งว่าง

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 • นางสาววรกร ไชยวงศ์ษา

  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

  086-115-1869

 • นายนิพนธ์ บรรจง

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

  095-134-2955

 • นายชิษณุพงศ์ จตุนาม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

  062-474-4982

 • นายเอนก บ้านสระ

  นิติกร ปฏิบัติการ

  081-166-7747

 • นายปรีชา ธรรมอักษร

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

  088-415-4850

 • นายบุญธรรม วงศ์จินดา

  พนักงานดับเพลิง

  081-029-7135

 • นายประชัน สันลำปาง

  พนักงานดับเพลิง

  084-483-1268

 • นายสุรัตน์ คำวัง

  พนักงานดับเพลิง

  080-673-1588

 • นายวัชราวุฒิ อุ่นเมือง

  พนักงานขับรถยนต์

  081-776-6734

 • นายเพลิน อดทน

  คนงานทั่วไป

  082-225-0896

 • นายวิชานาถ บุญหมั้น

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

  093-196-0396

กองคลัง

 • นางสาวจีรวรรณ กันชัย

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

  088-547-8997

 • นายณรงค์ ธรรมอักษร

  นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

  084-378-3789

 • นางสาวพัฒนา ร่มเย็น

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

  061-374-7781

 • นายณัฐวัฒน์ หมื่นจันทร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  061-298-9780

 • นางระพีพรรณ หรดี

  คนงานทั่วไป

  080-652-9947

 • นางสาวกมลรัตน์ วงศ์อนันต์

  คนงานทั่วไป

  093-140-6673

 • นางสาวทิพย์วรรณ กลิ่นหอม

  ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายผจญ พวงจำ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  093-307-1785

 • นายนรากร ใจกล้า

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา

  081-288-2572

 • นางสาวดวงใจ คำมาปัน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  084-805-5712

 • นายสืบ บุญเติม

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

  081-034-7905

 • นายกิตติพงษ์ สุทธวงค์

  พนักงานขับรถยนต์

  089-952-5535

 • นายมีชัย แข็งแรง

  คนสวน

  098-797-1452

 • นายสุพล กันชัย

  คนสวน

  061-310-8462

 • นายวิสุทธิ์ กันชัย

  คนสวน

  086-188-1414

 • นายพงษ์ศักดิ์ ไชยวงศ์ษา

  คนสวน

  097-945-9832

 • นายธเนศ มีหวาน

  คนงานทั่วไป

  065-003-6516

กองการศึกษาฯ

 • นายนเรศ อภัยลุน

  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  081-671-2522

 • นายทองชิด คิดดี

  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

  099-9489989

 • นายนพพล ธูปมงคล

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

  089-561-4942

 • นางสาวพิมจันทร์ เข็มเพชร

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 • นางมยุรา คมขัน

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

  091-856-3436

 • นายขวัญชนะ กิจนุกร

  ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  089-999-8718

 • นางสาวพีรยา กิตติ์วรกุล

  ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  083-287-1519

 • นายอนุวัฒน์ ดอนเงิน

  ครู คศ.1

  085-625-6183

 • นางสาวฐิติชญาน์ สันธิ

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 • นายธนันดร บุญยืน

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

  088-285-5212

 • นางสาวทิพย์วิมล แก้วเลิศหล้า

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 • นายสุพจน์ บุญนำ

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

  084-949-0908

 • นางสาวพิไลวรรณ บุญเดช

  ครู คศ.1

  089-262-2904

 • นางสาวสาวิตรี พวงจำ

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 • นางสาวธัญญารัตน์ ใจกล้า

  ครู คศ.1

 • นางบุญธิดา ดวงแก้ว

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

  093-212-5798

 • นางศิรีลักษณ์ คำมา

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

  093-209-5455

 • นางศิริลักษณ์ ธรรมอักษร

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

  087-184-9080

 • นางสาวลำชวน สุทธวงค์

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

  093-163-7729

 • นางสาวนิตยา บุญถึง

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

  087-002-3602

 • นางสาวชนุพร วรรณโกฏิ

  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

  062-284-9924

 • นางมัลลิกา บุญหมั้น

  ผู้ดูแลเด็ก

  084-894-4804

 • นางสาวธิดารัตน์ หอมนาน

  ผู้ดูแลเด็ก

  093-235-7029

 • นางลำจวน คนการ

  ผู้ดูแลเด็ก

  080-672-4463

 • นางสาวณัชธฌา งามตา

  ผู้ดูแลเด็ก

  086-182-1467

 • นางวิภา สาวงค์ตุ้ย

  ผู้ดูแลเด็ก

  081-386-3211

 • นางจิณณพัต สัมพันธ์สิทธิ์

  ผู้ช่วยครู

  085-453-4754

 • นางสาวนุชจรี งามตา

  คนงานทั่วไป

  087-188-7915

 • นางสาวนภัสสร ปิมแปง

  คนงานทั่วไป

  088-228-1453

 • นางสาวประกายดาว ทนทาน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวอารียา กาวิละ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

  088-236-0807

 • นางสาววิลาวัลย์ อินถา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  092-280-6632

 • นางสาววรินทร์พร บุญโชติศุภสิน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

  097-459-4293

 • นายสมาน ทำดี

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

  080-121-4088

 • นายสุรินทร์ สุคำ

  คนงานประจำรถขยะ

  093-306-7543

 • นายธีระพงษ์ วงค์กา

  คนงานประจำรถขยะ

  064-235-9403

 • นายประเชิญ ธรรมอักษร

  คนงานประจำรถขยะ

  092-608-2146

 • นายอำนวย พุทธรักษา

  คนงานประจำรถขยะ

  061-383-2692

 • นายเอกพล อินธิยา

  คนงานประจำรถขยะ

  093-620-8952

 • นายกชกรณ์ ดีละลม

  ประจำรถขยะ

 • นายอภิเชษฐ์ รุ่งเรือง

  ประจำรถขยะ

 • นายศิรวิทย์ วิชัย

  ประจำรถขยะ

 • นายตุ๋ย นำทาน

  ประจำรถขยะ

กองสวัสดิการสังคม

 • นายพงษ์เทพ เทพวงศ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  093-132-2369

 • นางสาวพิมพ์พรรณ เรืองการนา

  หัวหน้าฝ่ายสังคมสังเคราะห์

  080-0576323

 • นางสาวเนตรนิภา หมื่นจันทร์

  คนงานทั่วไป

  082-299-9363เปลี่ยนภาษา