นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 266,947 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล
อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) และ พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่
   (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
   (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง
   (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
   (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
   (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
   (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
   (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น
   (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล ได้แก่
   (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา
   (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
   (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
   (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
   (5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
   (6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
   (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา
   (9) เทศพาณิชย์

3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
   (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
   (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา
   (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
   (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
   (5) การสาธารณูปการ
   (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
   (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
   (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   (9) การจัดการศึกษา
   (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
   (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น
   (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
   (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   (14) การส่งเสริมกีฬา
   (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
   (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
   (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
   (18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
   (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
   (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
   (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
   (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
   (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ
   (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
   (25) การผังเมือง
   (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
   (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
   (28) การควบคุมอาคาร
   (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กําหนด

1. ฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
   - งานบริหารทั่วไป
   - งานการเจ้าหน้าที่
   - งานแผนงานและงบประมาณ
   - งานประชาสัมพันธ์
    ฯลฯ

2. ฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
   - งานทะเบียนราษฎร
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - งานนิติการ
    ฯลฯ

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
   (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
   - งานพัสดุและทรัพย์สิน
   - งานการเงินและบัญชี
   ฯลฯ

2. ฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
   - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
   - งานพัฒนารายได้
   - งานเร่งรัดรายได้
   - งานทะเบียนและทรัพย์สิน
   - งานแผนที่ภาษี
   ฯลฯ  

1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
   - งานวิศวกรรม
   - งานสถาปัตยกรรม
   - งานควบคุมการก่อสร้าง
   - งานคุมคุมอาคารและผังเมือง
    ฯลฯ

2. ฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
   - งานสาธารณูปโภค
   - งานสถานที่และไฟฟ้า
   - งานสวนสาธารณะ
   ฯลฯ  

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
   - งานบริหารการศึกษา
   - งานพัฒนาการศึกษา
   - งานพัสดุและทรัพย์สิน
    ฯลฯ

2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
   - งานส่งเสริมการศึกษา กีฬา และ นันทนาการ
   ฯลฯ  

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขแลสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
   - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
   - งานรักษาความสะอาด
   - งานศูนย์บริการสาธารณสุข
    ฯลฯ

2. ฝ่ายบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
   - งานเผยแพร่และฝึกอบรม
   - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
   - งานสัตวแพทย์
    ฯลฯ

1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
   - งานพัฒนาชุมชน
   - งานธุรการ
    ฯลฯ

2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
   - งานสังคมสงเคราะห์
   - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
    ฯลฯ

เปลี่ยนภาษา