???? สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลงิม (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.)

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลงิม

หมายเลข 1 นางกัญญาณัฐ ศรีใจ

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิม

เขต 1 จำนวน 8 ท่าน

เขต 2 จำนวน 6 ท่าน

???? เลือกตั้งเทศบาล วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

???? "เรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม" ????