ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลงิม ที่ได้ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง