ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิมที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1