ด้วย สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานรัฐ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นหน่วยงานรัฐประเภทองค์การมหาชน ซึ่งประกอบกิจการไม่แสวงหากําไร มีภารกิจในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย เป็นของตนเอง โดยต้องเร่งกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหา การสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจํานอง การขายฝาก และการถูกบังคับคดี ให้ได้กลับคืนมา โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่

          เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร ที่มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจาก บจธ. สามารถติดต่อกับ บจธ. ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้    เว็บไซต์    :    www.labai.or.th    อีเมล    :    labai@labai.or.th      เฟสบุ๊ค   :    facebook.com    รวมทั้งจัดส่งเอกสารมาที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02-2781244 , 02-2781648 ต่อ 610 แฟกซ์ 02-2781148