การซื้อ ขาย แจกจ่าย เรี่ยไรบนทางจราจรหรือไหล่ทาง

          พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

          มาตรา ๔๔ ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหล่ทาง

          มาตรา ๗๓/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

          คําอธิบาย

๑. การซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไร ที่จะเป็นความผิดในกรณีนี้จะต้องกระทําบนทางจราจรและไหล่ทางเท่านั้น

๒. คําว่า “ทางจราจร” ตามมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ทำหรือจัดไว้เพื่อการจราจรของยานพาหนะ

๓. คําว่า “ไหล่ทาง” ตามมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่อยู่ติดต่อกับทางจราจรทั้งสองข้าง