การขุด ขน ทําลาย ทําให้เสียหายแก่ทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต
          พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ 
          มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผู้ใดขุด ขน ทําลายหรือทําให้เสียหายแก่ทางหลวง หรือวัตถุสําหรับใช้งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง”
          มาตรา ๗๒ “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
          คําอธิบาย 
          ๑. คําว่า “ทางหลวง” ตามมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายความว่า ทาง หรือถนน ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้ หรือ เหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น นอกจากทางรถไฟ และหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อ หรือรางระบายน้ํา อุโมงค์ ร่องน้ํา กําแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสํารวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง เรือหรือพาหนะสําหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือสําหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่น อันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้นด้วย 
          ๒. คําว่า “งานทาง” ตามมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายความว่า กิจการใด ที่ทําเพื่อหรือเนื่องในการสํารวจ การก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ หรือการบํารุงรักษาทางหลวง หรือ การจราจร บนทางหลวง ดังนั้น วัตถุสําหรับใช้งานทาง จึงหมายถึงวัตถุที่ใช้ในการสํารวจ การก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ หรือการบํารุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง 
          ๓. หากเป็นการกระทําต่อเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องหมายสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ              อุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย รั้ว หลักสํารวจ หลักเขต หรือหลักระยะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ได้ติดตั้งหรือทําให้ปรากฏในเขตทางหลวง จะเป็นความผิดตามมาตรา ๔๐ ของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕