#ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลงิมผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลงิมและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิม (อย่างไม่เป็นทางการ)