เทศบาลตำบลงิมดำเนินการจัดโครงการสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เทศบาลตำบลงิม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตย สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และส่งเสริมการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสในเขตเทศบาลตำบลงิม