เทศบาลตำบลงิมได้ดำเนินโครงการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบ ในการประชุมประจำเดือนของแต่ละหมู่บ้านในเดือนธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

3. ปฎิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. การบริหารงานที่ต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการทำงานขององค์กรให้โปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้