วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14:00 นายกสมหวัง คำตัน และคณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานเทศบาลตำบลงิมเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563