สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปง ออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ รอบที่ 1/2564 ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลงิม