นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลงิม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยนางนิภาวรรณ์ หายทุกข์ ได้กล่าวเน้นย้ำกับพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยพร้อมเพียงกัน