การบริการแผนที่บริการสาธารณะ Service Map ภายใต้โครงการการจัดบริการ 6G3S เทศบาลตำบลงิม

ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล

1. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลงิม ที่รับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะ อาธิเช่น การจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ การให้บริการด้านการศึกษา การสาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลตำบลงิม

2. หน่วยงานราชการ /รัฐวิสาหกิจ /องค์กรอิสระ /สถาบันการศึกษา ที่ให้บริการในการสาธารณะ อาธิเช่น การจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ การให้บริการด้านการศึกษา การสาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายในการทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลงิม และอื่นๆ

การขออนุญาตเข้าถึงข้อมูล

1. การขอนุญาตเข้าถึงข้อมูล ผู้ขอจะต้องเป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่ระบุไว้ว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น

2. ผู้ขอจะต้องกรอกคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลและแนบเอกสารตามแบบฟอร์ม docs.google.com

3. เทศบาลตำบลงิมจะดำเนินการแจ้งผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ภายใน 3 ชั่วโมง กรณีอนุมัติจะส่ง Password ให้กับผู้ขอด้วย

การอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล

1. เมื่อได้รับคำร้องแอดมินจะดำเนินการตรวจคุณสมบัติของผู้ขอ

2. เมื่อคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ จะดำเนินการเสนอให้ผู้บริหารตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. เมื่อได้รับผลการพิจารณา จะส่งผลการพิจารณาให้กับผู้ขอทราบทางอีเมล กรณีอนุมัติจะส่ง Password ให้กับผู้ขอด้วย

การเข้าใช้งาน

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Google Earth ลงในคอมพิวเตอร์ หรือหากท่านมีโปรแกรมอยู่แล้วไม่ต้องดำเนินการข้อนี้

URL >> google.co.th

2. ดาวน์โหลดข้อมูล แผนที่บริการสาธารณะ Service Map

URL >> drive.google.com

3. เปิดข้อมูลแผนที่บริการสาธารณะ Service Map และแตกไฟล์ Zip พร้อมทั้งใส่ Password ที่ได้รับจากแอดมินเพื่อเข้าถึงข้อมูล