ผู้มีสิทธิ์ขอใช้ห้องประชุม

1. หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

2. กลุ่มประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมเป็นหมู่คณะ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

3. ผู้นำชุมชน เช่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และอื่นๆ

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม >> docs.google.com