นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 266,991 คน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 มี.ค. 64วิเคราะห์ข้อบกพร่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พ.ศ. 2563 แชร์  
9 มี.ค. 64รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อที่จะต้องนำข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะ แชร์  
18 เม.ย. 62มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
18 เม.ย. 62มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แชร์  
10 เม.ย. 62มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรของเทศบาล แชร์  
10 เม.ย. 62มาตรการการป้องกันการรับสินบน แชร์  
9 ม.ค. 60ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แชร์  
29 ม.ค. 59มาตรการป้องกันการทุจริตการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา