ชื่อ - นามสกุล :นายพงษ์ศักดิ์ ไชยวงศ์ษา
ตำแหน่ง :คนสวน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม :