ชื่อ - นามสกุล :นายนรากร ใจกล้า
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม :