ชื่อ - นามสกุล :นางสาวลัดดา วงค์กันทะ
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุข
หน้าที่ในกลุ่ม :