ชื่อ - นามสกุล :นายนเรศ อภัยลุน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม คือเวียงจ่ำ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :