ชื่อ - นามสกุล :นางศรีรุ่ง พุทธวงศ์
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนกิจการสภา
หน้าที่ในกลุ่ม :