ชื่อ - นามสกุล :นายชาตรี ตาคำ
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนกิจการสภา
หน้าที่ในกลุ่ม :