ชื่อ - นามสกุล :นายแสวง สุทธวงค์
ตำแหน่ง :ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลงิม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :