ชื่อ - นามสกุล :นายธนวัตร สุนันต๊ะ
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :