เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าหลักเกี่ยวกับเรากระดานข่าวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับสมาชิกติดต่อเรา  
สำนักงานเทศบาลตำบลงิม
· คณะผู้บริหาร
· กิจการสภา
· สำนักปลัด
· กองช่าง
· กองคลัง
· กองการศึกษา
· กองสาธารณสุข
· กองสวัสดิการสังคม
· ประวัติเทศบาลตำบลงิม
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชัน
· เอกสารเผยแพร่ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
· ติดต่อเทศบาลตำบลงิม
· กองทุนหลักประกันสุขภาพฯเทศบาลตำบลงิม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
หน่วยงานต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติเทศบาลตำบลงิม

เทศบาลตำบลงิม เดิมชื่อ คือเวียงจ่ำ พื้นที่เดิมเป็นเนื้อที่ของบ้านป่าแดง  หมู่ที่ 9  ปัจจุบันเป็นพื้นที่ตั้งศาลเจ้า "เจ้าหลวงคือเวียงจ่ำ" ซึ่งได้อพยพมาจากจังหวัดน่าน  เมื่อประมาณปี  พ.ศ.2325  เป็นสถานที่เคารพของชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลงิม 

            เจ้าหลวงคือเวียงจ่ำ  มีพระอนุชาอีกองค์หนึ่งมีพระนามว่า “เจ้าพระยาช้างขาว” ช้างขาวหรือช้างเผือก เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองมาแต่อดีตกาล ชาวบ้านได้อาศัยพระบารมีของพญาช้างขาว ต่อมาชาวบ้านจึงได้ตั้งศาลไว้ที่กลางทุ่งนา
บ้านปัวลุ่ม หมู่ 6 ตำบลงิมชื่อของตำบลงิม เป็นชื่อของลำน้ำงิมที่ไหลผ่านพื้นที่ เมื่อมีการจัดตั้
งตำบลงิม จึงได้เอาชื่อลำน้ำงิมมาตั้งเป็นชื่อตำบลงิม

                                                          สภาพทั่วไป


           ตำบลงิมลักษณะที่ตั้งเทศบาลตำบลงิมอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอปง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปงประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 12 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 7,500 ไร่ เทศบาลตำบลงิมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนของทิศตะวันออก และทิศตะวันตกติดกับป่าสงวนแห่งชาติแม่ยม มีลำน้ำที่สำคัญอยู่ 3 สายคือ ลำน้ำงิม ลำน้ำลู และลำน้ำขาน ซึ่งไหลผ่านตามเนินเขาเข้าสู่พื้นที่

เทศบาลตำบลงิมมีพื้นที่ติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ  ติดต่อกับบ้านแฮะ หมู่ที่ 11 ตำบลงิมอำเภอปง จังหวัดพะเยา
ทิศใต้  ติดต่อกับ บ้านปางวัว หมู่ที่ 19 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา  และบ้านดอนไชยป่าแขม 
              หมู่ 3 ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ป่าสงวนแห่งชาติ แม่ยม ฝั่งซ้าย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ป่าสงวนแห่งชาติ แม่ยม ฝั่งขวา


สภาพภูมิประเทศ
      เทศบาลงิมมีสภาพเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่
สภาพภูมิอากาศ
     ลักษณะภูมิอากาศเทศบาลตำบลงิม มี 3 ฤดู คือ
1. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม อากาศร้อนที่สุดในเดือน เมษายน
2. ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือน มิถุนายน - ตุลาคม ฝนตกชุกที่สุดเดือน สิงหาคม - กันยายน
3. ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือน มกราคม

ประชากร
     จำนวนประชากรเทศบาลตำบลงิม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 7,388 คน
แยกเป็นชาย 3,720 คน หญิง 3,668 คน จำนวนหลังคาเรือน 2,208 หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากร 616 คนต่อตารางกิโลเมตร


โครงสร้างพื้นฐาน

       การคมนาคมขนส่ง
     ในเขตเทศบาลงิม ใช้เส้นทาง คมนาคมทางถนนเป็นหลักเท่านั้น โดยมีเส้นทางคมนาคม ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1092 แยกทางหลวงหมายเลข1091 (ปง) และทางหลวงหมายเลข 1148 (บ้านแฮะ) ผ่านเขตเทศบาลตำบลงิม เป็นถนนลาดยางตลอดสายและมีรถยนต์โดยสารประจำทางวิ่งผ่านเป็นบางเวลาทุกวัน ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านมีทั้งถนนลาดยาง และถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

        การไฟฟ้า
      ในเขตเทศบาลตำบลงิมมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
        การประปา
      เทศบาลตำบลงิมยังไม่มีกิจการประปา ประปาที่ใช้ทั้งหมดเป็นของหมู่บ้าน

      มีทั้งหมด 8 หมู่บ้านยังสามารถใช้การได้ 5 หมู่บ้าน อีก 3 หมู่บ้านใช้การไม่ได้

        การสื่อสารคมนาคม

-การไปรษณีย์ในเขตเทศบาลตำบลงิมมีไปรษณีย์รับอนุญาต1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนไชยหมู่ที่ 4
-ที่โทรศัพท์ ในเขตเทศบาลไม่มีสำนักงานขององค์การโทรศัพท์ตั้งอยู่ แต่มีโทรศัพท์สาธารณะตั้งอยู่ทั้งหมด 9 แห่ง
-สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลงิมสามารถรับฟังสถานีวิทยุได้ 14สถานี และสามารถรับชมโทรทัศน์ได้ 4 ช่องสถานี ปัจจุบันเทศบาลตำบลงิม ได้เปิดให้บริการสถานีวิทยุของเทศบาลตำบลงิม
-วิทยุสื่อสาร เทศบาลตำบลงิม ใช้ข่ายสื่อสารหลักคือ 155.700 ข่ายรองคือ 155.600 และ155.495 นามเรียกขานก็คือ คือเวียง ส่วนนามเรียกขานศูนย์ดับเพลิง ม้าแดง

          ผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้

-การผลิตหลักและรายได้ของเทศบาลตำบลงิมคือ การเกษตรกรรมอันเป็นที่มาของรายได้ ร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งหมดในเขตเทศ่บาลตำบลงิม รองลงมาได้แก่การพาณิชย์ ฯลฯ


การเกษตรกรรม การทำเกษตรกรรมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลงิมนั้นจะมีการปลูกข้าว เพื่อใช้ใน
การบริโภคเป็นหลัก หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวจะมีการปลูกยาสูบ ผักกาด ข้าวโพด และฝ้าย โดยใช้น้ำจากลำน้ำงิมผ่านฝายกั้นน้ำซึ่งน้ำในลำน้ำงิมมีปริมาณเพียงพอที่จะทำการเกษตรตลอดปี

การปศุสัตว์
ลักษณะการปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลงิมส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ บริโภคและ ใช้งาน เช่น ไก่ หมู วัว ควาย
-การประมง ลักษณะการประมงในเขตเทศบาลตำบลงิมมีทั้งเพาะพันธุ์ หรือเลี้ยงตามแหล่งน้ำธรรมชาติ

การอุตสาหกรรม
โรงงานที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน มีจำนวน 2 โรงงาน

                                                                 สภาพทางสังคม

 

การศึกษา
-โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
-โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
-โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2 แห่ง
-ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 10 แห่ง
-ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลงิม(สาขาอำเภอปง) 1 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ประชาชนในเขตเทศบาลงิมร้อยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดจำนวน 10 ประชากรอีกร้อยละ 2 นับถือศาสนาคริสต์ โดยมีคริสตจักรเจริญธรรม จำนวน 1 แห่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณี
ในเขตเทศบาลตำบลงิมมีการจัดงานเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ เช่น งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีวันสงกรานต์ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ

ด้านสาธารณสุข
เทศบาลตำบลงิมมีโรงพยาบาลชุมชน 3 แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลงิม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหนองบัว โรงพยาลบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านเลี้ยว

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
ในเขตเทศบาลตำบลงิม มีศูนย์สงเคราะห์ราษฏรประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง ซึ่งทุกศูนย์ได้รับการจัดตั้ง และสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากกรมประชาสงเคราะห์ โดยให้การสงเคราะห์แก่ คนชราคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในเขตเทศบาลงิม มีชุดคุ้มครองตำบลงิม สังกัดสถานีตำรวจภูธรอำเภอปง จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ที่บ้านดอนไชยหมู่ที่ 4 ตำบลงิม มีอาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวนทั้งสิ้น 156 นาย มีรถดับเพลิง 1 คัน และรถยนต์บรรทุกน้ำ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ทรัพยากรน้ำ พื้นที่เทศบาลตำบลงิมมีลำน้ำที่สำคัญไหลผ่าน จำนวน 3 สายคือ
1. ลำน้ำงิม 2. ลำน้ำลู 3. ลำน้ำคาน
-ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลงิม ติดกับแนวป่าสงวนแห่งชาติแม่ยม
-สภาพสิ่งแวดล้อม สภาพแหล่งน้ำทั้งสามสายยังคงมีสภาพที่สามารถนำมาทำเป็นน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภคการเก็บขยะมูลฝอยทางเทศบาลตำบลงิมมีรถเก็บขยะและพนักงานเก็บขยะปฎิบัติงานทุกวันและ
ไม่อยู่ใกล้ชุมชนทำให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องมลภาวะ

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลงิม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-08-29 (10932 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]